Special Projects of 2015 Special Projects of 2015

Special Projects of 2015 / โครงการพิเศษ ปี 2558

 

August บริจาคเงิน 120,000 เพื่อซ่อมแซมถนนเข้าโรงเรียนบ้านน้ำเคิม จ.น่าน และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ

July โครงการผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารครั้งที่3/58 บ้านน้ำเคิม อ.นาหมื่น จ.น่าน

July ถวายปัจจัย 100,000 บาท ให้กับวัดถ้ำแสงเทียน อ.วังสะพุง จ.เลย 27/07/2558

May มอบสิ่งของต่างๆ พร้อมทุนการศึกษา ที่โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา บ้านแม่สะนาน จ.น่าน 29/05/2558